Hva er Ungdata?

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Ungdata-undersøkelsen omfatter et bredt spekter av temaområder. De som svarer på undersøkelsen får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. I videregående opplæring er det også med spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. Spørsmålene i Ungdata dekker helheten i barn og ungdomsliv. 

Hvordan brukes Ungdata?

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid og annet arbeid mot ungdom, samt politikkutvikling og styring lokalt og nasjonalt. I tillegg brukes Ungdata i undervisning og til forskning. Undersøkelsen gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

Hvordan gjennomføres Ungdata?

Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen, som foregår med en voksen til stede. Selve undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke knyttes til den som svarer. Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke. De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det. Foresatte til elever under 18 år kan reservere sin ungdom fra å delta. Foresatte må da gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter.

Personvern

Alle svar vil bli behandlet fortrolig og ingen enkeltpersoner vil bli gjenkjent når resultater fra undersøkelsen publiseres. Deltakere har rett til å be om å få se hvilke personopplysninger som er registrert om dem og kan også be om retting og sletting. Sjansen er liten for at rettigheten kan oppfylles, siden det ikke samles inn navn eller andre direkte personopplysninger. 

 

Mer informasjon

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen.pdf

For mer informasjon om undersøkelsen kan du besøke nettsiden ungdata.no

Har du spørsmål om undersøkelsen, kontakt skolens kontaktperson Jørn Inge Eira. Tlf. 907 68 032, jorn.inge.eira@samisk.vgs.no