1. Konkurransegrunnlag flytting til nytt skolebygg – del 2
 2. GENERELL BESKRIVELSE
  1. Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Samisk videregående skole og reindriftsskole. Skolen ligger i Kautokeino og er en statlig videregående skole. Vi fokuserer på å gi elevene en kvalitativt god opplæring med vekt på samisk språk, kultur og samfunnsliv. Skolen tilbyr både yrkesfaglige linjer, studiespesialisering, idrettsfag og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen tilbyr også fjernundervisning i samisk til elever over hele landet. I tillegg arrangerer skolen kurs for unge og voksne basert på behovene i det lokale næringslivet og samfunnet.

 

Oppdragsgivers kontaktperson er:

Sara Ellen Anne Eira

90061766

sara.eira@samisk.vgs.no

 

Eventuelle spørsmål kan rettes muntlig eller skriftlig til kontaktpersonen.

 

 1. Beskrivelse av oppdraget

Flytteoppdrag for Samisk videregående skole og reindriftsskole

Samisk videregående skole og reindriftsskole skal flytte inn i et nytt bygg, Čoarvemátta. I den forbindelse trenger vi bistand til flytting av løsøre og inventar. Dette inkluderer inventar som bøker, verktøy og kunst. Dette utstyret er ikke listeført. Oppdragsgiver har pakket ned utstyret, og klargjort dette for flytting. Det er mulig å befare inventaret og løsøre som skal flyttes. Det er kontaktpersonen som koordinerer befaringen.

Vi ber om tilbud på følgende tjenester:

 1. Flytting av løsøre og inventar: Transport av utstyret fra våre nåværende lokaler til Čoarvemátta.
 2. Plassering av utstyr: Plassering av alt utstyr i de nye lokalene, i henhold til romnummer som inventaret/kassene er merket med.

 

 1. Kravspesifikasjon

 

Flytting av gjenbruksutstyr: Oppdragsbeskrivelse

Leverandøren av dette oppdraget er ansvarlig for å flytte løsøre og inventar fra nåværende lokaler i Ájastealli 5 til de nye lokalene i Gáhkkoluodda 37. Oppdragsgiver har klargjort utstyret for flytting. Leverandøren skal utføre følgende oppgaver:

 1. Frakte utstyret: Transportere alt av merket løsøre og inventar fra Ájastealli 5 til Gáhkkoluodda 37.
 2. Plassere utstyret: Plassere utstyret i de nye lokalene i henhold til romnummer som kassene er merket med.

Alle flytte- og plasseringsoppgaver skal utføres nøyaktig og i samsvar med oppdragsgivers instrukser og plasseringskart.

Mer informasjon om prosessen

 

Skolen ønsker tett dialog og samarbeid med valgt leverandør. Leverandør må levere estimert tidsplan.

 

Oppdraget skal være utført innen uke 31, 2024

 1. Tidsfrister

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: 

 

AktivitetTidspunkt
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget5 dager før tilbudsfrist 
Tilbudsfrist05.07.2024 kl. 1200
Tilbudsåpning21.06.2024
Vurdering av tilbud Uke 28
Valg av leverandør og meddelelse til leverandørerUke 28
Karensdager7 dager
KontraktsinngåelseUke 29/30

 

Vi gjør dere oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfristen er foreløpige.

 

Tilbudets vedståelsesfrist er 30 dager. En eventuell forlengelse av vedståelsesfristen kan kun skje med tilbydernes samtykke.

 

 1.  REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 
 2. 2.1 Gjennomføring av anskaffelsen

Anskaffelsen vil bli gjennomført i samsvar med lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974, del I.

Konkurransen vil bli gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Det skal ikke gjennomføres forhandlinger. Oppdragsgiver har til hensikt å tildele kontrakten uten å ha direkte kontakt med leverandørene, med unntak av å utføre eventuelle mindre avklaringer eller korrigeringer av tilbudene.

Det oppfordres sterkt til at leverandørene nøye følger instruksjonene gitt i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg. Ved eventuelle uklarheter, bes leverandørene ta kontakt med oppdragets kontaktperson.

 

 1. 2.2 Innsyn og taushetsplikt ved offentlig anskaffelse

Offentleglova gjelder for innsyn i dokumenter knyttet til offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver og deres ansatte har en plikt til å beskytte informasjon om tekniske løsninger, metoder, drifts- og forretningsforhold som er av betydning for konkurransen, og sørge for at slike opplysninger ikke blir kjent for uvedkommende, i henhold til FOA §§ 7-3 og 7-4 samt forvaltningsloven § 13. Oppdragsgiver vurderer hvorvidt opplysningene skal unntas fra offentlighet ved en innsynsbegjæring.

Tilbyderene skal levere en separat versjon av tilbudet hvor taushetsbelagte opplysninger er sladdet. Taushetsbelagte opplysninger er for eksempel forretningshemmeligheter som timepris/timelønn, delsummer i budsjettet og egenutviklede modeller/metoder. Opplysninger om personlige forhold, som for eksempel etnisitet og helse, skal også sladdes.

Alle opplysninger i tilbudet som inneholder taushetsbelagte opplysninger og som ikke er sladdet av tilbyder kan utleveres, og tilbyder anses for å ha samtykket etter forvaltningsloven § 13 a nummer 1.

 1. Vedståelsesfrist

 

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4. ovenfor. 

 1. Konfidensialitet og behandling av personopplysninger

 

Alle opplysninger tilbyder får kjennskap til gjennom konkurransen, skal behandles konfidensielt.

 

Tilbyder skal ikke offentlig kommentere denne forespørselen uten først å ha innhentet Oppdragsgivers skriftlige samtykke. 

 

I lys av personvernregelverket bes det om at tilbydere ikke inntar personopplysninger i Tilbudet som ikke er nødvendig for Oppdragsgiver å motta for gjennomføring av anskaffelsen.

 

 1. Habilitet 

 

Det kan ikke leveres tilbud dersom de som skal utføre oppdraget er involvert i arbeidet med det som skal evalueres, eller har en tilknytning som medfører at man kan ha en personlig interesse i utfallet av oppdraget, jf. forvaltningsloven §§ 6 – 10 om habilitet.

 

 1. Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget

 

Innen tilbudsfristens utløp kan Oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

 1. Endre og tilbakekalle tilbud

 

Et tilbud kan endres inntil utløp av tilbudsfristen ved å levere tilbudet på nytt. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige. Rettelser og tilbakekalling av tilbud sendes til postmottak@samisk.vgs.no

 1. Avlysning av konkurransen og totalforkastelse

 

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn for det.

 1. Avgjørelse av konkurransen

 

Alle tilbyderne vil samtidig, og i rimelig tid før kontrakt inngås, bli varslet om Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt. Meldingen vil inneholde en begrunnelse for valget av tilbud. Det vil påløpe en karenstid på 7 dager etter tildeling, før kontrakt signeres.

 

 1. GENERELLE KRAV TIL ANSKAFFELSEN 

 

 1. Språk 

 

Tilbudet skal utformes på norsk. 

 

Kommunikasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver skal skje på norsk. 

 

Det er adgang til å levere vedlegg på engelsk, svensk eller dansk der det aktuelle vedlegget allerede er utarbeidet på et annet språk enn norsk. For vedlegg på andre språk enn engelsk, svensk eller dansk skal autorisert oversettelse til norsk fremlegges.

 

Eventuelle forhandlinger skal skje på norsk, om annen beskjed ikke gis.

 

 1. Krav til lønns- og arbeidsvilkår

 

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

 

Tilbyder skal dokumentere at tilbyders ansatte ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av forskrift om allmenngjort tariffavtale. På områder som ikke er dekket av allmenngjort tariffavtale, skal Tilbyder dokumentere at de ansatte ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen.

 

Dersom kontrakten gjelder renholdstjenester med CPV-kode 90910000 (rengjøring) skal tilbyder i tillegg dokumentere at krav om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort er oppfylt, se forskriftens §§ 5b og 5c.

 

Tilbyder skal pålegge sine eventuelle underleverandører å følge de samme kravene.

 

Tilbyder må enten fylle ut vedlagte egenerklæringsskjema vedrørende lønns- og arbeidsvilkår eller legge ved en tredjepartserklæring.

 

Utdanningsdirektoratet forbeholder seg retten til å få utlevert nødvendig dokumentasjon for å kontrollere at kontraktsvilkår som nevnt i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112 § 5a-5c overholdes. Se også forskriftens § 7. Dette omfatter også en rett til å kreve at valgte leverandør fyller ut og sender oss DFØs mal for egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår.

 

Utdanningsdirektoratet forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom leverandører eller underleverandører ikke etterlever kontraktsvilkår i henhold til forskriftens §§5a-5c eller dokumentasjonsplikten etter § 6 første ledd.

 

Kostnader i forbindelse med innhenting av dokumentasjon for oppfyllelse av kontraktsvilkår i avtalens løpetid skal dekkes av oppdragstaker.

 

 1.  KVALIFIKASJONSKRAV

 

 1. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 

Tilbyderen må oppfylle kvalifikasjonskravene listet under for å kunne være kvalifisert for deltakelse i konkurransen. Det er kun kvalifiserte tilbydere som vil få sine tilbud evaluert.

For å kunne få sitt tilbud evaluert må Tilbyderen erklære at samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor er oppfylt.

Oppdragsgiver kan når som helst be om dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er oppfylt.

KravDokumentasjonskrav
Erfaring og referanser
 • Leverandøren skal dokumentere erfaring med lignende flytteoppdrag.
Ressurser og utstyr
 • Leverandøren skal bekrefte at de har tilstrekkelig bemanning og utstyr for å gjennomføre flyttingen.
 • En oversikt over tilgjengelige transportmidler skal inkluderes.

Forsikring og sikkerhet:

 

 • Leverandøren skal kunne dokumentere at de har gyldig forsikring som dekker skader på utstyret under transport og plassering.
 • Sikkerhet ivaretas under flyttingen, inkludert HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) prosedyrer er leverandørens ansvar.

 

Dersom disse dokumentene ikke kan framskaffes innen tilbudsfristens utløp, ev. etter en kort tilleggsfrist, vil tilbudet bli avvist.

 

 1. TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge:

 

 

KriteriumDokumentasjon

Pris 70%

 • Under dette kriteriet vurderes:
 • Tilbudt pris
 • Leverandøren skal oppgi tilbudt totalpris for oppdraget ekskl. mva. i NOK.

 

Kvalitet 30%

 • Under dette kriteriet vurderes:
 • Oppdragsforståelse
 • Leverandøren skal vedlegge en redegjørelse for hvordan de har forstått og har tenkt å løse oppdraget. 

 

 

 1.  Innlevering av tilbud og tilbudsutforming 

 

 1. Levering av tilbud

Tilbudet skal leveres pr. e-post til følgende adresse: postmottak@samisk.vgs.no, med kopi til kontaktperson sara.eira@samisk.vgs.no.

 

E-postens emnefeltet skal markeres med: Tilbud flytting av løsøre og inventar

 

 1. Instruksjoner for utforming av tilbud

Tilbudet skal utformes i samsvar med strukturen som er angitt i dette konkurransegrunnlaget. Leverandøren har selv ansvaret for å sikre at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter er besvart, belyst og dokumentert i tilbudet.

 

Den leverandøren som vinner konkurransen, må i tillegg levere skatteattest.

 1. Vedlegg
 • Kart over romnummer i nytt bygg